ผู้บริหาร สถจ.ปัตตานี
 
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
นางพจนารถ แก้วเพชร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางเกษร ทนงาน
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ
นายบัณฑิต รอดมาก
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
นายฤทธิรณ แวอาแซ
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์